Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar